fbpx

Language Assistance

If you speak any language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).

Chinese:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922)。

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).

Tagalog:

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922)번으로 전화해 주십시오.

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-562-800-6990 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-735-2922):

Persian:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922) تماس بگیرید.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-562-800-6990 (телетайп: 1-800-735-2922).

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-562-800-6990(TTY:1-800-735-2922)まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic:

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-562-800-6990(رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2922).

Panjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Mon-Khmer, Cambodian:

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922)។

Hmong:

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).

Hindi:

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922) पर कॉल करें।

Thai:

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-562-800-6990 (TTY: 1-800-735-2922).